Všeobecné obchodní podmínky

Informace podle § 5 německého zákona o elektronických
informačních a komunikačních službách:

Kunststofftechnik SCHEDEL GmbH

Oelsnitzer Straße 55Kunststofftechnik Schedel GmbH
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 / 745-0
Fax: 03745 / 745-217

E-Mail:
Internet: www.schedel-gmbh.de

Zastoupená:
Jednatel: Markus Schedel, Oliver Schedel

Zapsána v rejstříku:
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 7642 (Obvodní soud Chemnitz)

Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 133 524 934

Informace podle § 5 německého zákona o elektronických
informačních a komunikačních službách:

SCHEDEL Bad + Design GmbH

Oelsnitzer Straße 55Kunststofftechnik Schedel GmbH
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 / 745-0
Fax: 03745 / 745-217

E-Mail:
Internet: www.schedel-badinnovation.de

Zastoupená:
Jednatel: Markus Schedel

Zapsána v rejstříku:
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 21161 (Obvodní soud Chemnitz)

Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 234 868 951

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení – oblast platnosti

(1) Naše všeobecné obchodní podmínky mají výluční platnost; protichůdné obchodní podmínky nebo podmínky zákazníka odchylující se od našich všeobecných obchodních podmínek neuznáváme, vyjma případů, kdy jejich platnost výslovně odsouhlasíme v textové formě. Naše všeobecné obchodní podmínky platí také tehdy, vezmeme-li protichůdné podmínky nebo podmínky zákazníka odchylující se od našich všeobecných obchodních podmínek na vědomí a dodávku pro zákazníka provedeme bez výhrad.

(2) Všechny dohody se zákazníkem, které přijmeme za účelem provádění této smlouvy, jsou stanoveny v této smlouvě v textové formě.

(3) Naše všeobecné obchodní podmínky platí pouze vůči podnikatelským subjektům ve smyslu § 310 odst. 1 OZ.

(4) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí právní úkony mezi námi a zákazníkem, jedná-li se o právní úkony podobného charakteru.

§ 2 Nabídka – podklady nabídky

(1) Je-li objednávka zákazníka kvalifikována jako nabídka podle § 145 OZ, můžeme ji přijmout do dvou týdnů. Toto přijetí může proběhnout také formou zaslání potvrzení objednávky, zaslání faktury nebo formou předání nebo zaslání objednaného zboží.
Vlastní nabídky jsou zásadně nezávazné a představují pouze výzvu pro předložení závazné objednávky zákazníka, pokud není v této „nabídce“ upraveno výslovně jinak.

(2) Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo k vyobrazením, výkresům, kalkulacím a ostatním podkladům. Totéž platí pro takové textové podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich poskytnutím třetím osobám si musí zákazník vyžádat náš výslovný souhlas v textové podobě.

§ 3 Ceny – platební podmínky

(1) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky jinak, platí naše ceny „ze závodu“, vyjma balení, dopravného, cla či ostatních poplatků, které budou vyfakturovány zvlášť.

(2) Zákonná DPH není v našich cenách obsažena; bude zvlášť vykázána na faktuře v zákonné výši v den jejího vystavení.

(3) Jsme oprávněni postoupit nároky z obchodního vztahu, zejména naše platební nároky, na třetí osoby.

(4) Odečet skonta vyžaduje zvláštní dohodu v textové podobě.

(5) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky jinak, je kupní cena netto (bez srážky) splatná do 14 dní od data vystavení faktury. Platí zákonné úpravy ohledně následků prodlení s placením.

(6) V případě prodlení zákazníka s placením platí zákonné úpravy, zejména jsou účtovány úroky z prodlení ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou p. a. Uplatnění vyšší škody z prodlení zůstává vyhrazeno. Pro případ, že uplatníme vyšší škodu z prodlení, má zákazník možnost prokázat, že uplatněná škoda z prodlení nevznikla vůbec nebo vznikla v podstatně menším rozsahu.

(7) Práva na započtení pohledávek náleží zákazníkovi pouze tehdy, když jsou jeho protinároky právoplatně stanoveny, jsou nesporné nebo je uznáme. Mimoto je oprávněn k výkonu zadržovacího práva pouze tehdy, když jeho protinárok spočívá na stejném smluvním vztahu.

§ 4 Objem dodávek a dodací lhůta

(1) Začátek námi stanovené dodací lhůty předpokládá doručení všech informací a podkladů nutných pro provedení zakázky, zaplacení popřípadě dohodnuté zálohy, včasné zajištění materiálu, pokud je dohodnuto, a předchozí vyjasnění všech technických otázek.
Není-li výslovně upraveno jinak, jsou uvedené termíny odeslání nebo dodání pouze předpokládanými termíny, které se mohou operativně měnit.

(2) Dodržení naší povinnosti provést dodávku dále předpokládá včasné a řádné splnění závazku zákazníka. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.

(3) Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím nebo poruší-li vlastní vinou ostatní povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu nám takto vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Další nároky nebo práva zůstávají vyhrazeny. Zákazník může prokázat, že škoda v požadované výši vůbec nevznikla, resp. vznikla v podstatně menším rozsahu.

(4) Jsou-li splněny podmínky podle odst. 3, přechází nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného zhoršení předmětu koupě na zákazníka v okamžiku, ve kterém se zákazník dostal do prodlení s odběrem nebo plněním.

(5) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud je kupní smlouva, na jejímž základě se smluvní vztah uzavírá, fixním obchodem ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 OZ nebo § 376 ObZ. Podle zákonných ustanovení neseme odpovědnost také tehdy, je-li zákazník následkem námi zaviněného prodlení s dodáním oprávněn uplatnit, že jeho zájem o další plnění smlouvy opadl.

(6) Dále neseme podle zákonných ustanovení odpovědnost také tehdy, spočívá-li prodlení s dodáním v našem úmyslném porušení smlouvy nebo v porušení smlouvy z hrubé nedbalosti; zavinění našich zástupců nebo osob pověřených námi plněním smlouvy se přičítá nám. Spočívá-li prodlení s dodáním v našem porušení smlouvy z hrubé nedbalosti, omezuje se naše odpovědnost za náhradu škody na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.

(7) Odpovědnost podle zákonných ustanovení neseme také tehdy, pokud prodlení s dodávkou, za které odpovídáme, spočívá v zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti; v tomto případě se odpovědnost za náhradu škody omezuje na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.

(8) Další zákonné nároky a práva zákazníka zůstávají vyhrazeny.

§ 5 Přechod nebezpečí škody – náklady na balení

(1) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky něco jiného, sjednává se dodání „ze závodu“.

(2) Pro zpětný odběr obalů platí zvláštní úpravy; pokud nebudou sjednány, platí zákonné předpisy.

(3) Bude-li si to zákazník přát, bude dodávka kryta dopravním pojištěním; vzniklé náklady převezme zákazník.

§ 6 Odpovědnost za vady

(1) Nároky zákazníka z vadného plnění předpokládají, že splnil řádně svoje povinnosti provést prohlídku a uplatnit reklamaci podle § 377 ObZ.

(2)Rozhodující pro dohodnutou jakost je v případě pochyb výhradně náš závazný popis výrobku. Obvyklé a přiměřené drobné odchylky v barvě nebo v rozměrech nepředstavují vadu. Odkazy na technické normy slouží pouze popisu plnění a nelze je chápat jako záruku za jakost. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou výrobky zhotovovány z běžných materiálů a podle známých výrobních postupů.

(3) V případě poradenství pro zákazníka mimo smluvní rozsah plnění se poskytuje záruka na funkčnost a vhodnost věci pouze v případě předchozího výslovného příslibu.

(4) Vyskytne-li se vada na dodaných předmětech nebo výrobcích – dále jednotně předmět koupě, je zákazník dle své volby oprávněn uplatnit dodatečné plnění ve formě odstranění vady nebo dodávku nové věci prosté vad. V případě odstranění vady nebo náhradní dodávky jsme povinni převzít všechny náklady nutné pro dodatečné plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, náklady na práci a materiály, pokud se tím nezvýší natolik, že by se předmět koupě použil na jiném místě než místě plnění.

(5) Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn požadovat dle své volby odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny.

(6) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody, která spočívá v úmyslu nebo hrubé nedbalosti včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zástupců nebo osob námi pověřených plněním smlouvy. Nemůže-li nám být přiřčeno úmyslné porušení smlouvy, omezuje se odpovědnost za náhradu škody na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.

(7) Neseme odpovědnost podle zákonných ustanovení, pokud vlastní vinou porušíme podstatnou smluvní povinnost, také v tomto případě se však odpovědnost za náhradu škody omezuje na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu. O podstatnou smluvní povinnost se jedná, pokud se porušení povinnosti vztahuje na povinnost, na jejíž splnění zákazník spoléhal a také mohl spoléhat.

(8) Jedná-li se u zboží o použité věci, jsou nároky za vady vyloučeny.

(9) Odpovědnost kvůli zaviněnému ublížení na zdraví s následkem smrti, na těle nebo zdraví zůstává nedotčena, totéž platí pro kogentní odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

(10) Není-li výše upraveno jinak, je ručení vyloučeno.

(11) Promlčecí lhůta pro nároky z vadného plnění v případě prodeje nového zboží činí 12 měsíců, počítáno od přechodu nebezpečí škody.

(12) Promlčecí lhůta v případě postihu v dodavatelském řetězci podle § 478, § 479 OZ zůstává nedotčena; činí 5 let, počítáno od dodání vadné věci.

§ 7 Celková odpovědnost

(1) Další odpovědnost za náhradu škody, tedy mimo odpovědnosti za náhradu škody podle § 6, je – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku – vyloučena. Platí to zejména pro nároky na náhradu škody ze zavinění při uzavření smlouvy, kvůli jinému porušení povinností nebo nárokům na náhradu věcných škod z deliktního jednání a odpovědnosti, konkrétně podle
§ 823 OZ.

(2) Omezení podle odst. 1 platí také tehdy, když zákazník požaduje namísto nároku na náhradu škody namísto plnění náhradu zbytečných výdajů.

(3) Pokud je odpovědnost za náhradu škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost za náhradu škody našich zaměstnanců, zástupců a osob pověřených námi plněním smlouvy.

§ 8 Zajištění výhrady vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětům nebo výrobkům, které dodáváme (dále jednotně předmět koupě), a to až do splnění všech nároků na zaplacení, které nám z obchodního vztahu náleží. Chová-li se zákazník v rozporu se smlouvou, zejména je-li v prodlení s placením, jsme oprávněni předmět koupě odebrat zpět. V případě zpětvzetí předmětu koupě z naší strany se jedná o odstoupení od smlouvy. Po zpětvzetí předmětu koupě jsme oprávněni k jejímu peněžnímu zhodnocení, výtěžek z prodeje se zúčtuje se závazky zákazníka – s odečtením přiměřených nákladů na peněžní zhodnocení.

(2) Jsme oprávněni uplatnit naše práva z výhrady vlastnictví, zejména zpětvzetí předmětu koupě dodaného s výhradou vlastnictví, bez předchozího odstoupení od smlouvy.

(3) Zákazník je povinen o předmět koupě řádně pečovat; zejména je povinen dostatečně ho na vlastní náklady pojistit ve výši nové ceny proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeži. Je-li třeba provést údržbu a revizi, musí zákazník provést tyto práce včas na vlastní náklady.

(4) Při zabavení nebo jiných zásazích třetích osob je zákazník povinen vyrozumět nás o této skutečnosti neprodleně v textové podobě, abychom mohli podat žalobu podle § 771 o. s. ř. Pokud není třetí osoba schopná nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 o. s. ř., odpovídá zákazník za ztrátu, která nám vznikne.

(5) Zákazník je oprávněn prodat předmět koupě dále v řádném obchodním styku; postupuje nám však již nyní všechny pohledávky ve výši koncové fakturované částky (včetně DPH) naší pohledávky, které mu vzniknou z dalšího zpeněžení vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám, a to nezávisle na skutečnosti, zda je předmět koupě prodán dál bez zpracování, nebo po něm. K vymáhání této pohledávky zůstává zákazník zmocněn i po tomto postoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávku zůstává tímto nedotčeno. Dokud bude zákazník plnit své platební povinnosti z obdržených výnosů, nedostane se do prodlení s placením a zejména dokud nebude podán návrh na zahájení řízení o narovnání nebo insolvenčního řízení nebo nebudou pozastaveny platby, zavazujeme se, že pohledávku vymáhat nebudeme. Pokud však taková situace nastane, můžeme požadovat, aby nám zákazník sdělil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl k procesu vymáhání nezbytné informace, vydal příslušné podklady a dlužníkům (třetím osobám) oznámil postoupení.

(6) Zpracování nebo přetvoření předmětu koupě provádí zákazník vždy pro nás. Bude-li předmět koupě zpracován s jinými předměty, které nám nenáleží, získáme spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (koncová fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro předmět vzniklý zpracováním platí v ostatním totéž jako pro předmět koupě dodaný s výhradou vlastnictví.

(7) Bude-li předmět koupě spojen neoddělitelně s jinými předměty, které nám nenáleží, získáme spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty předmětu koupě (koncová fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním spojeným předmětům k okamžiku zpracování. Dojde-li ke spojení způsobem, že bude předmět zákazníka považován za věc hlavní, platí, že zákazník na nás převede spoluvlastnické právo v poměrné výši. Zákazník rezervuje takto vzniklé výlučné vlastnické nebo spoluvlastnické právo pro nás.

(8) Zákazník na nás postupuje také pohledávku k zajištění našich pohledávek za ním, které vzniknou spojením předmětu koupě s pozemkem za třetí osobou.

(9) Zavazujeme se, že nám náležející zajištění uvolníme na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota našich zajištění překročí zajištěné pohledávky o více než 20 %, výběr uvolněných zajišťovacích prostředků náleží nám.

§ 9 Zajištění materiálu zákazníkem

(1) Bude-li zákazník zajišťovat materiály, musí nám být dodány tyto materiály na jeho náklady a riziko s přiměřenou množstevní přirážkou, která bude činit minimálně 5 %, a to včas a v bezvadné jakosti.

(2) Nebude-li uvedená podmínka splněna, prodlužuje se přiměřeně naše dodací lhůta. Mimo případy vyšší moci přebírá zákazník vzniklé vícenáklady, také v případě přerušení výroby.

§ 10 Formy (nástroje)

(1) Cena za formy obsahuje také náklady jednorázového vzorkování, nikoliv však náklady na vybavení pro testování a zpracování a změny iniciované zákazníkem.

(2) Není-li dohodnuto jinak, jsme a zůstáváme vlastníky forem, které jsme pro zákazníka vyrobili sami nebo které pro něj vyrobila námi pověřená třetí osoba. Formy budou používány v případě výslovné dohody pouze pro zakázky zákazníka, dokud bude zákazník plnit své platební povinnosti a povinnosti odběru. Naše povinnost k uložení formy zaniká dva roky po poslední dodávce dílů z dané formy.

(3) Dojde-li k ukončení smlouvy, avšak formy nebudou ještě amortizovány, máme nárok na okamžitou náhradu zbývající částky amortizace. Tato částka bude zákazníkovi vyfakturována.

(4) Stane-li se zákazník navzdory výslovné dohodě odporující předchozímu odstavci 2 vlastníkem forem, přejde na něj toto vlastnické právo až po úplném zaplacení kupní ceny a všech dalších našich pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu za zákazníkem. Předání forem zákazníkovi se nahrazuje jejich uschováním ve prospěch zákazníka. Nezávisle na zákonném nároku zákazníka na vydání a nezávisle na životnosti jsme až do ukončení smlouvy oprávněni k jejich výlučné držbě.

(5) V případě vlastních forem zákazníka podle výše uvedeného odstavce 4 a/nebo forem zapůjčených od zákazníka se omezuje naše odpovědnost ohledně uložení a péče na péči obvyklou pro vlastní záležitosti.
Náklady na údržbu a pojištění nese zákazník. Naše související povinnosti, zejména povinnosti uložení, zanikají, pokud si zákazník po vyřízení zakázky a odpovídající výzvě formy v přiměřené lhůtě nevyzvedne. Dokud nesplní zákazník své smluvní povinnosti v plném rozsahu, náleží nám v každém případě zadržovací právo.

§ 11 Průmyslová práva a právní vady

(1) Je-li námi dodávané zboží vyráběno podle výkresů, modelů, vzorů nebo za použití dílů dodaných zákazníkem, nese zákazník odpovědnost za to, že nebudou takto porušena průmyslová práva třetích osob v zemi určení zboží. Odkážeme zákazníka na práva, která jsou nám známa, nejsme však povinni provádět vlastní rešerše. Zákazník nás na první výzvu osvobodí od nároků třetích osob a zavazuje se, že nám nahradí takto vzniklou škodu. Zakáže-li nám třetí osoba výrobu nebo dodávku s odkazem na průmyslové právo, které mu náleží, jsme oprávněni – bez ověření právního stavu – pozastavit práce až do vyjasnění právního stavu ze strany zákazníka nebo třetí osoby. Nebude-li pro nás přijatelné, abychom v důsledku tohoto prodlení v provádění zakázky pokračovali, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.

(2) Vlastnická, autorská práva a popř. průmyslová práva, zejména všechna užívací práva k modelům, formám a vybavení, návrhům a výkresům vyhotoveným námi nebo z našeho pověření třetími osobami, nenáleží zákazníkovi, nýbrž nám. Na žádost je zákazník povinen vydat nám okamžitě podklady, dokumenty, formy, vzory nebo modely včetně všech případně vyhotovených kopií.

(3) V případě ostatních právních vad platí § 6 přiměřeně.

§ 12 Materiály určené pro styk s potravinami a recyklované materiály

(1) Bude-li se výrobek používat v kontaktu s potravinami, je pouze zákazník odpovědný za vhodnost materiálu pro konkrétní potravinu.
Zákazník je povinen ověřit předem na vlastní odpovědnost vhodnost materiálu pro konkrétní potravinu.

(2) Recyklované suroviny použité k výrobě jsou pečlivě vybírány. Regenerované plasty a podobné produkty mohou přesto – šarže od šarže – vykazovat větší výkyvy v kvalitě povrchu, barvě, čistotě, pachu a dalších fyzikálních nebo chemických vlastnostech. V tomto případě není zákazník oprávněn uplatnit vůči nám reklamaci. Jako kompenzace však mohou být případné nároky vůči našim dodavatelům postoupeny na přání zákazníka zákazníkovi; záruka za stav těchto nároků však nemůže být převzata.

§ 13 Soudní příslušnost – místo plnění

(1) Je-li zákazník obchodníkem, určuje se soudní příslušnost podle našeho sídla; jsme však oprávněni podat na zákazníka žalobu také u soudu, který je pro něj příslušný podle jeho sídla nebo bydliště.

(2) Platí německé právo; vylučuje se platnost kupního práva dle Úmluvy OSN.

(3) Nevyplyne-li z potvrzení objednávky něco jiného, je místem plnění naše sídlo.
Verze: říjen 2016

SCHEDEL Profi Chat