Ochrana údajů

Ochrana údajů

Těší nás váš zájem o naši společnost a naše výrobky, příp. služby a chtěli bychom, abyste se během návštěvy našich webových stránek cítili bezpečně také ohledně ochrany vašich údajů. Tuto ochranu bereme totiž velmi vážně. Dodržování ustanovení Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací a telemédií (TTDSG) je pro nás samozřejmostí.

V rámci našich informačních povinností bychom chtěli toto prohlášení o ochraně osobních údajů strukturovat co možná nejtransparentněji. Za tímto účelem vysvětlíme dále účelové omezení zpracování vašich údajů, používání cookies, nástrojů pro sledování a analýzy, sociálních médií a ostatních služeb třetích osob a objasníme vám vaše práva.

Pokud by i přes následující informace o ochraně osobních údajů zůstaly nevyjasněné otázky ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje viz níže).

1. Zodpovědný subjekt

Společnost

SCHEDEL Bad + Design GmbH

zastoupená Markusem Schedelem

Oelsnitzer Straße 55

08223 Falkenstein

Německo

Telefon: +49 3745 745-0

E-Mail:

je coby provozovatel těchto webových stránek (www.schedel-badinnovation.de)

zodpovědným subjektem (správcem) ve smyslu GDPR, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, dále jen „údaje“.

2. Definice pojmů

Aby bylo naše prohlášení o ochraně osobních údajů pro vás dobře čitelné a srozumitelné, chtěli bychom vám nejprve vysvětlit používané pojmy.

Osobní údaje“ jsou dle čl. 4 bodu 1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP-adresa, lokační údaje nebo zvláštní prvky jako genetická, ekonomická nebo společenská identita této fyzické osoby).

Zpracováním“ se dle čl. 4 bodu 2 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Patří sem zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlasem“ subjektu údajů je dle čl. 4 bodu 11 GDPR jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zpracovatelem“ je dle čl. 4 bodu 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Koncové zařízení“ je dle § 2 odst. 2 bodu 6 TTDSG každé zařízení k vysílání, zpracování nebo příjímání zpráv (například stolní PC, mobilní telefon nebo tablet), napojené přímo či nepřímo na rozhraní veřejné telekomunikační sítě.

Ohledně dalších použitých právních pojmů týkajících se ochrany osobních údajů odkazujeme na definice uvedené v čl. 4 GDPR.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Pro používání našich webových stránek není v zásadě nutné, abyste poskytli své osobní údaje. V určitých případech však potřebujeme vaše jméno a vaši adresu, jakož i další údaje, abychom mohli poskytovat požadované služby.

To samé platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo pro zodpovídání individuálních dotazů. Tam kde to je nutné, vás na tuto skutečnost patřičným způsobem upozorníme. Mimo to zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete dobrovolně, a případně takové údaje, které shromáždíme automaticky při vaší návštěvě webových stránek.

Budete-li chtít využít nabízených služeb, budou zpravidla shromažďovány pouze takové údaje, které budeme potřebovat k poskytnutí plnění. Pokud vás požádáme o další údaje, jedná se o dobrovolné informace.

4. Účelové omezení zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme podle zásad minimalizace údajů a účelového omezení (čl. 5 odst. 1 písm. b a c GDPR). Zásada účelového omezení znamená, že údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

Vaše údaje zpracováváme zásadně za účelem zodpovězení vašich poptávek, zpracování vašich objednávek nebo vytvoření vašeho přístupu k určitým informacím nebo nabídkám. Za účelem péče o vztahy se zákazníky může být navíc zapotřebí, abychom my nebo námi pověřená třetí osoba tyto údaje použili k informování o produktových nabídkách nebo k provádění online průzkumů, abychom lépe vyhověli zadáním a požadavkům našich zákazníků.

Vámi online poskytnuté údaje budeme zpracovávat pouze pro účely, které jsme vám sdělili.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Každé zpracování osobních údajů je v zásadě ze zákona zakázáno (č. 5 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 pododst. 1 GDPR, takzvaný zákonný zákaz s výhradou udělení souhlasu). Zpracování údajů je dovoleno pouze tehdy, pokud spadá do některé z následujících skutečností uděleného souhlasu:

Pokud si pro operace zpracování údajů vyžádáme váš souhlas, představuje souhlas dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR právní základ pro zpracování vašich údajů. V případě zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (například údaje o zdravotním stavu) je navíc čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR příslušným právním předpisem.

Při zpracování údajů, které jsou nezbytné pro splnění požadovaných služeb, se odvoláváme na čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR coby právní základ.

Pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. c GDPR coby právní základ.

Je-li zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před tímto zájmem mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, tvoří čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR právní základ pro zpracování.

Dále v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme pro každou jednotlivou operaci zpracování údajů vždy příslušný právní základ. Zpracování se přitom může opírat také o více právních základů.

6. Právní základy pro uložení informací v koncovém zařízení koncového uživatele nebo přístup k informacím, které jsou v koncovém zařízení již uloženy

Uložení informací v koncovém zařízení koncového uživatele nebo přístup k informacím, které jsou v koncovém zařízení již uloženy, jsou přípustné pouze tehdy, pokud jsou kryty některou z následujících skutečností uděleného souhlasu:

 • § 25 odst. 1 TTDSG: Když koncový uživatel na základě jasných a obšírných informací souhlasil.

 • § 25 odst. 2 bod 1 TTDSG: Když je výlučným účelem provedení přenosu zprávy prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě.

 • § 25 odst. 2 bod 2 TTDSG: Když je uložení nebo přístup bezpodmínečně nezbytný, aby mohl subjekt nabízející službu v oblasti telemédií poskytnout ze strany uživatele výslovně požadovanou službu v oblasti telemédií.

Dále v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme – je-li to nutné – vždy příslušný právní základ.

7. Výmaz osobních údajů a doba archivace

Pokud se v našem prohlášení o ochraně osobních údajů neuvádí žádná speciální doba archivace, určuje se tato podle následujících pravidel:

Vaše údaje budeme mít uložené pouze tak dlouho, dokud nebude splněn účel a pokud nebudou existovat jiné zákonné povinnosti ohledně archivace (například obchodně- nebo daňověprávní povinnosti ohledně archivace).

Jestliže jste nám udělili souhlas, budeme mít vaše údaje uložené, dokud souhlas nedovoláte, pokud nebude existovat jiný právní základ pro zpracování vašich údajů a pokud nebudou výmazu bránit zákonné archivační lhůty.

Kromě toho může být v jednotlivém případě, například pro účely dokazování, uvedena delší archivace pro odmítnutí nebo prosazení občanských, příp. veřejnoprávních nároků.

8. Předávání údajů třetím osobám

Předávání vašich údajů třetím osobám se provádí pouze ve výjimečných případech,

 • externím poskytovatelům služeb, kteří pro nás pracují na základě našeho příkazu (zpracovatel), pokud to je nezbytné za účelem provádění příkazního vztahu,

 • s námi spojeným osobám, pokud to je nezbytné pro splnění smluvních povinností,

 • státním institucím a úřadům, pokud jsme k tomu právně zavázání, nebo

 • pokud s tím souhlasíte.

Se zpracovateli uzavřeme příslušné dohody o zpracování zakázky na základě čl. 28 GDPR. Námi pověřené společnosti poskytující služby jsou vázané mlčenlivostí a dodržováním ustanovení GDPR a BDSG. Předané údaje smí naši poskytovatelé služeb používat pouze k plnění svého úkolu. Jiné použití informací není dovoleno a u žádného z námi pověřených zpracovatelů k němu ani nedochází.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům, které mají oprávnění k přístupu k těmto osobním údajům, a jejich další zpracování se uskutečňuje pouze v rámci příslušných zákonů případně pokud jsme k tomuto povinováni na základě soudního rozhodnutí.

Kromě zde uvedených případů nepředáváme osobní údaje žádným třetím osobám, ledaže byste k tomu udělili výslovný souhlas.

Samozřejmě respektujeme, pokud nám nebudete chtít své osobní údaje za účelem podpory našich vztahů se zákazníky (zejména přímý marketing nebo pro účely výzkumu trhu) přenechat. Vaše osobní údaje neprodáme třetím osobám, ani jinak nezpeněžíme, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas.

9. Předávání údajů do třetí země


Dojde-li v rámci využití služeb třetích osob ke zveřejnění případně předání osobních údajů třetím osobám ve třetí zemi, to znamená mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, a dalšímu zpracování osobních údajů, uskuteční se toto pouze na základě vašeho souhlasu, právní povinnosti, našeho oprávněného zájmu nebo pokud to je nezbytné pro splnění našich (před)smluvních povinností. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat osobní údaje ve třetí zemi pouze při splnění zvláštních předpokladů dle čl. 44 a. násl. GDPR. To znamená, že zpracování se uskutečňuje například na základě zvláštních záruk, jako oficiálně uznávaného konstatování ohledně úrovně ochrany osobních údajů, která odpovídá ochraně v Evropské unii, nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních povinností (například standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí, takzvané „Standardní smluvní doložky EU“ nebo „Standard Contractual Clauses – SCC“). Případně se předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím uskuteční výjimečně na základě vašeho výslovného souhlasu dle č. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Pokud by se jednalo o tento případ, ještě jednou vás na to v našem prohlášení o ochraně osobních údajů upozorníme – s vysvětlením existujících možných rizik takového předání osobních údajů.

10. Údaje automaticky shromažďované při návštěvě našich webových stránek


Při používání našich webových stránek mohou být za určitých okolností z organizačních a technických důvodů automaticky zpracovávány následující údaje v takzvaných Server-Logfiles (protokolových souborech):

 • názvy vyhledaných internetových stránek,

 • webové podstránky, které se aktivují prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách,

 • internetová stránka, z níž se přístupový systém dostane na naše webové stránky (takzvaný referrer),

 • vámi použitý prohlížeč (typ a verze),

 • vámi použitý operační systém,

 • datum a čas přístupu na internetovou stránku,

 • použité vyhledávače,

 • názvy stažených souborů,

 • adresa internetového protokolu (IP adresa) a

 • poskytovatel internetového připojení přístupového systému

 • další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše IT systémy.

Při zpracování těchto údajů nevyvozujeme žádné závěry ohledně subjektu údajů. Informace slouží daleko více k těmto účelům:

 • dodání obsahu webových stránek v technicky řádném stavu,

 • optimalizace obsahů webových stránek jakož i reklamy na tyto obsahy,

 • zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek, jakož i

 • poskytování informací orgánům činných v trestním řízení, které jsou nutné pro trestní stíhání (například v případě kybernetického útoku).

Shromážděné údaje a informace jsou proto vyhodnocovány pouze statisticky a s cílem zvyšování ochrany a bezpečnosti údajů pro zajištění optimální úrovně ochrany. Údaje a informace protokolových souborů se navíc ukládají odděleně od všech údajů uvedených subjektem údajů.

Naše převažující oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm f GDPR tvoří právní základ pro shromažďování a vyhodnocování protokolových souborů. Náš zájem coby provozovatele těchto internetových stránek na jejich shromažďování z výše uvedených důvodů převažuje nad vaším zájmem na neshromažďování údajů. Pro výsledek této úvahy je rozhodující, že protokolováním se podporuje technická ochrana údajů a že zásah vyplývající z použití vykazuje nepatrnou intenzitu. Shromažďování se uskutečňuje dále za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR.

11. Webhosting

Naše internetové stránky jsou hostingovány u externího poskytovatele služeb (takzvaný webhoster nebo poskytovatel hostingových služeb).

Naším poskytovatelem hostingových služeb pro tyto internetové stránky je:

firma

STRATO AG

Otto-Ostrowski-Str.7

10249 Berlin

Německo

Z tohoto důvodu jsou údaje shromážděné při návštěvě našich internetových stránek ukládány na serverech poskytovatele hostingových služeb. Jedná se při tom především o údaje, které jsou při návštěvě webových stránek shromažďovány automaticky (viz výše). Náš poskytovatel hostingových služeb bude údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností plnění. Ohledně poskytování svých služeb podléhá našim pokynům. Pro zajištění práv a povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů s ním byla uzavřena smlouva o zpracování zakázky dle čl. 28 GDPR.

Poskytovatele hostingových služeb používáme, abychom vám mohli nabízet naše internetové stránky. Tímto vám zaručujeme bezpečnou a rychlou online nabídku díky profesionálnímu poskytovateli služeb. Poskytovatel hostingových služeb disponuje totiž nezbytnými zdroji a potřebnými odbornými znalostmi.

Naše převažující oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR tvoří právní základ pro používání poskytovatele hostingových služeb. Náš zájem coby provozovatele těchto internetových stránek na používání poskytovatele hostingových služeb z výše uvedených důvodů převažuje nad vaším zájmem na nepoužívání takového poskytovatele. Pro výsledek této úvahy je rozhodující, že se tímto podporuje technická ochrana údajů a že zásah vyplývající z použití vykazuje nepatrnou intenzitu. Používání poskytovatele hostingových služeb se uskutečňuje dále za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR.

12. Cookies

12.1 Obecná ustanovení

Pokud navštívíte naše webové stránky, může se stát, že na vašem koncovém zařízení budeme ukládat informace v podobě cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které posílá webový server do vašeho prohlížeče a ukládá na paměťové médium vašeho koncového zařízení.

Některé cookies mohou být po ukončení relace prostřednictvím prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, zase vymazány (takzvané relační cookies neboli Session Cookies). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při další návštěvě (takzvané permanentní cookies neboli Persistent Cookies). Permanentní cookies se po předdefinované době, která se může lišit podle typu cookies, automaticky vymažou. Můžete je však vymazat i sami nebo automatizovaným způsobem pomocí svého prohlížeče.

Pokud se používají cookies, zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace o uživateli jako údaje o prohlížeči a lokaci, jakož i parametry IP adresy. Účel a způsob fungování jednotlivých cookies se liší, a proto vás na tyto obsahy popřípadě ještě jednou explicitně upozorníme v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě námi používaných cookies se kromě IP adresy zpravidla neukládají žádné osobní údaje uživatele. Tyto informace slouží k vašemu automatickému opětovnému rozpoznání při vaší další návštěvě našich webových stránek a pro usnadnění navigace.

Pokud si otevřete naše internetové stránky, mohou být na vašem koncovém zařízení ukládány případně také cookies třetích strany (takzvané Third-Party-Cookies). Prostřednictvím těchto cookies je vám nebo nám umožněno používání určitých služeb třetích stran.

Naše webové stránky si můžete samozřejmě prohlížet i bez cookies. Pokud nechcete, abychom například opětovně rozpoznali vaše koncové zařízení, můžete aktivací funkce „Neakceptovat cookies“ v nastavení vašeho prohlížeče zabránit ukládání cookies na vašem paměťovém médiu. Informace o konkrétním fungování čerpejte prosím z návodu k obsluze od výrobce vašeho prohlížeče. Pokud však nebudete cookies akceptovat, může to vést k funkčnímu omezení našich nabídek.

Cookies, které jsou nezbytné pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb (takzvané „technicky nezbytné cookies“ jako například pro funkci nákupního košíku nebo chat v reálném čase), jsou na základě § 25 odst. 2 bod 2 TTDSG ukládány na vašem koncovém zařízení. Souhlas z vaší strany není pro tyto účely nutný. Případné následné zpracování údajů se řídí oproti tomu dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 GDPR. Zpravidla máme převažující oprávněný zájem na zpracování informací technicky nezbytných cookies, abychom vám mohli naše internetové stránky poskytovat bezvadným a optimalizovaným způsobem (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR). Podle použití cookies mohou však být relevantní i jiné právní základy, a proto vám je popřípadě pro každé použité cookie ještě jednou explicitně v našem prohlášení o ochraně osobních údajů popíšeme. V případě cookies, které nejsou technicky nezbytné (takzvané „volitelné cookies“) dojde k přístupu na vaše koncové zařízení pouze tehdy, pokud jste nám udělili svůj souhlas dle § 25 odst. 1 TTDSG. Případné následné zpracování údajů se uskuteční taktéž na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR.

Pokud bychom na svých internetových stránkách používali Third-Party-Cookies nebo volitelné cookies, budeme vás o tom dále v našem prohlášení o ochraně osobních údajů informovat.

Detailní údaje o používaných cookies (způsob fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) můžete čerpat také z našeho nástroje Consent Management („Borlabs Cookie“).

Nastavení cookies můžete kdykoli upravit kliknutím na „Nastavení cookies“ a již udělené souhlasy do budoucna odvolat.

12.2 Borlabs Cookie

Na našich webových stránkách používáme nástroj Consent Management „Borlabs Cookie“.

Nástroj Consent Management „Borlabs Cookie“ provozuje společnost Borlabs GmbH, Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Německo (https://de.borlabs.io/).

„Borlabs Cookie“ je cookie plugin pro naše webové stránky, který nám umožňuje zobrazovat upozornění ohledně používání cookies (takzvaný „Cookie Banner“) a integrovat cookies v souladu s ochranou osobních údajů prostřednictvím pravidla opt-in. To znamená, že cookies, které nejsou technicky nezbytné, budou použity teprve tehdy, a údaje s tímto případně spojené budou zpracovány pouze tehdy, pokud nám coby návštěvník webových stránek udělíte svůj souhlas (§ 25 odst. 1 TTDSG a čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR). Při otevření našich webových stránek budete v cookie banneru za tímto účelem požádáni, abyste zvolili, které cookies a služby smějí být používány.

Pro uložení vašeho souhlasu, který jste nám dali při návštěvě našich webových stránek, používá „Borlabs Cookie“ technicky nezbytné cookies (takzvané „Borlabs Cookie“). Pro přístup k vašemu koncovému zařízení není přitom dle § 25 odst. 2 bod 2 TTDSG zapotřebí vašeho souhlasu. Následné zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. c GDPR. Neboť dle čl. 5 odst. 2 GDPR musíme coby správce dokládat dodržování zásad zpracování osobních údajů (čl. 5 odst. 1 GDPR), zejména zásadu zákonnosti zpracování osobních údajů (čl. 5 odst. 1 písm. a GDPR). Pokud bychom tuto zákonnou povinnost nesplnili, mohli bychom nést právní následky (jako například uložení pokuty, čl. 83 GDPR). Detailní údaje o používaných cookie (způsob fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) můžete čerpat z našeho nástroje Consent Management („Borlabs Cookie“).

Další informace o nástroji Consent Management „Borlabs Cookie“ naleznete na https://de.borlabs.io/datenschutz/.

13. Analytické a sledovací nástroje

13.1 Obecná ustanovení

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnocováno také vaše chování uživatele. Děje se tak především pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování uživatele se provádí zpravidla anonymně, pomocí uživatelského chování vás nelze zpětně vysledovat. Tuto analýzu můžete rozporovat nebo jí můžete zabránit, když nebudete používat určité nástroje. Související podrobné informaci naleznete zde:

13.2 Google Analytics

Na našich internetových stránkách používáme službu webové analýzy „Google Analytics“.

Službu webové analýzy „Google Analytics“ provozuje společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, případně je-li služba poskytována v Evropské unii, pak společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://analytics.google.com/analytics/web/).

„Google Analytics“ nám slouží především k analytickým a marketingovým účelům. Díky reportům vytvářených službou „Google Analytics“ máme možnost optimalizovat naše virtuální vystupování. Statistické údaje nás upozorňují na silné a slabé stránky našich internetových stránek. Chceme, abyste se na našich internetových stránkách cítili příjemně, a proto vám předkládáme pouze takový webový obsah, který si také přejete. Dále chceme cíleně používat naše finanční prostředky, abychom vám mohli naše služby nabízet pokud možno výhodně.

„Google Analytics“ je sledovací nástroj, který slouží k analýze datového provozu našich webových stránek. K tomuto účelu je do zdrojového kódu našich internetových stránek integrován trackingový kód. Když navštívíte naše internetové stránky, zachytí tento trackingový kód vaše chování na našich webových stránkách. Jakmile naše internetové stránky opustíte, budou tyto údaje zaslány na servery „Google Analytics“ a zde uloženy. Tyto údaje následně zpracuje Google a poskytne nám je v podobě reportů o vašem uživatelském chování. Mimo jiné je technicky možné generování následujících reportů:

 • reporty o akvizicích (Jak můžeme zacílit na více lidí?)

 • reporty o zobrazování (Jak úspěšná je naše online reklama?)

 • reporty o konverzích (Jak úspěšná jsou jednotlivá marketingová opatření?)

 • reporty v reálném čase (Co se právě děje na našich webových stránkách?)

 • reporty o chování (Jak se interaguje s našimi webovými stránkami?)

 • reporty o cílových skupinách (Kdo se o nás zajímá?)

Díky používání trackingového kódu spojeného s cookie může „Google Analytics“ provádět analýzu vašeho používání webových stránek. K tomuto účelu se vytvoří náhodné, avšak jednoznačné ID uživatele, které slouží k rozlišování jednotlivých návštěvníků webových stránek a vyhodnocování pseudonymních uživatelských profilů. Během vaší návštěvy webových stránek se přitom zaznamenávají mimo jiné následující údaje:

 • zobrazené stránky

 • datum a čas vaší návštěvy

 • objednávky včetně obratu a objednaných výrobků

 • dosažení „cílů webových stránek“ (například žádosti o kontakt)

 • vaše chování na stránkách (například clickstream, scrollovací chování a doba setrvání)

 • vaše přibližná lokace (země a město)

 • vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, takže není možné jednoznačné přiřazení)

 • technické informace jako prohlížeč, poskytovatel internetového připojení, koncové zařízení a rozlišení obrazovky

 • zdroj původu vaší návštěvy (to znamená, přes které webové stránky, příp. přes který reklamní prostředek jste se k nám dostali)

K tomuto účelu se používají zejména následující cookies „Google Analytics“.

 • Název cookie: _ga

 • Účel použití: JavaScript „analytics.js“ používá standardně cookie „_ga“ pro uložení ID uživatele. Slouží v zásadě k rozlišení jednotlivých návštěvníků webových stránek.

 • Doba uložení: 2 roky

 • Název cookie: _gat

 • Účel použití: Cookie se používá ke snížení míry požadavků.

 • Doba uložení: 1 minuta

 • Název cookie: _gid

 • Účel použití: Cookie slouží rovněž k rozlišení jednotlivých návštěvníků webových stránek.

 • Doba uložení: 1 den

Tento výčet není konečný a může být z důvodu technických změn ze strany společnosti Google kdykoli změněn, na což nemáme žádný vliv.

Detailní údaje o používaných cookies (způsob fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) můžete čerpat z našeho nástroje Consent Management („Borlabs Cookie“).

Takto vytvořené informace o vašem používání webových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Google rozmístěné po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de). Velká část serverů se nachází ve Spojených státech amerických, a proto se také vaše údaj ukládají tam. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách provede však společnost Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácení vaší IP adresy (takzvané maskování IP). Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google ve Spojených státech amerických přenáší celá IP adresa a zkracuje se zde. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. Na příkaz provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. Pro případ předání osobních údajů společnosti Google LLC se sídlem ve Spojených státech amerických přijala společnost Google LLC příslušná opatření (například uzavřela smluvní doložky podle standardu EU), která zásadně zaručují dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v Evropské unii. Bližší informace můžete čerpat z ustanovení Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit využití údajů uložených u společnosti Google ze strany úřadů USA. Spojené státy americké platí v současné době z hlediska ochrany údajů za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Popřípadě vám nenáleží žádné opravné prostředky proti přístupu úřadů.

IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci „Google Analytics“ nebude spárována s jinými údaji společnosti Google. Pomocí odpovídajícího nastavení v softwaru vašeho prohlížeče můžete zejména zabránit ukládání cookies; chtěli bychom vás však upozornit, že v takovém případě nebudete eventuálně moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete rozporovat shromažďování údajů vytvářených pomocí cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) u společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a sice tak, že si stáhnete a nainstalujete prohlížečový plugin, který je k dispozici na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Jakmile byl vyžádán a udělen příslušný souhlas s umístěním případně ukládáním cookies a aktivací služby, dojde k přístupu na vaše koncové zařízení a následnému zpracování údajů na základě vašeho souhlasu dle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení se čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Prostřednictvím vašeho souhlasu s používáním této služby souhlasíte také s případně realizovaným přenosem údajů na společnost Google ve třetí zemi dle čl. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Souhlas můžete kdykoli s účinem do budoucna odvolat, pokud kliknete na nastavení cookie a odstraníte zatržítko u „Google Analytics“. Pak se umístí cookie opt-out, které zabrání shromažďování vašich údajů během budoucích návštěv těchto webových stránek.

Na tomto místě bychom chtěli upozornit na to, že v důsledku použití služby budou případně dodatečně staženy „Google Fonts“ (druhy písma) a k tomuto účelu bude automaticky vytvořeno spojení se servery společnosti Google. „Google Fonts“ je soubor druhů písma pro komerční a osobní použití. Prostřednictvím „Google Fonts“ jsou poskytovány druhy písma, které spuštěnou službu opticky vylepší. Společnosti Google se přitom předávají následující údaje:

 • IP adresa

 • agregovaná čísla o používání

 • žádost o druh písma

 • URL referreru

 • žádost o CSS

 • User Agent

 • informace o prohlížeči

Tomu nemůžeme z technického hlediska – i přes případné lokální zapojení Google Fonts – zabránit. Jakmile jste tedy souhlasili s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas také výslovně na používání „Google Fonts“.

Další informace o službách webové analýzy „Google Analytics“ naleznete zde:

Dále se můžete ohledně této služby obrátit také na kontaktní osobu společnosti Google na https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form .

13.3 Google reCAPTCHA (Invisible CAPTCHA)


Na našich internetových stránkách používáme službu CAPTCHA „Google reCAPTCHA“.

Službu CAPTCHA „Google reCAPTCHA“ provozuje společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, případně je-li služba poskytována v Evropské unii, pak společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://developers.google.com/recaptcha/).

Slovo CAPTCHA představuje zkratku a znamená „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“ (česky: „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“). Systém CAPTCHA používáme ke zjišťování, zda s našimi webovými stránkami interaguje člověk nebo stroj (zejména bot). „Google reCAPTCHA“ proto používáme, abychom například ochránili náš kontaktní formulář před zneužitím. Chceme vám tak nabídnout jistotu, že jsou naše webové stránky chráněné proti zvláštním druhům kybernetického nebezpečí. Abychom vás přitom neobtěžovali hádankami (například matematickými úlohami [„Text reCAPTCHA“] nebo obrazovými hádankami [„Image reCAPTCHA“]), používáme „Google reCAPTCHA“ v nejnovější a nejbezpečnější podobě („Invisible reCAPTCHA“).

„Google reCAPTCHA“ je přitom prostřednictvím javascriptového kódu integrován přímo do zdrojového textu webových stránek. V případě „Invisible reCAPTCHA“ už nemusíte zásadně provádět žádné další požadované úkony. „Google reCAPTCHA“ ověří samostatně na pozadí, zda se v případě návštěvníka webových stránek jedná o člověka. Pro tento účel provede „Google reCAPTCHA“ výpočet pravděpodobnosti. Aby bylo možné výpočet provést, potřebuje však některé údaje a informace. Pro tento účel jsou proto shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa

 • URL referreru

 • operační systém

 • případně cookies

 • pohyby myší / úhozy do klávesnice

 • doba setrvání

 • nastavení zařízení (například datum, jazyková nastavení, informace o prohlížeči, rozlišení obrazovky nebo lokace)

 • omezené údaje o lokaci a používání

K tomuto účelu využívá „Google reCAPTCHA“ eventuálně také již existující cookies. Například na:

 • Název cookie: IDE

 • Název cookie: 1P_JAR

 • Název cookie: ANID

 • Název cookie: CONSENT

 • Název cookie: NID

 • Název cookie: DV

Tento výčet není konečný a může být z důvodu technických změn ze strany společnosti Google kdykoli změněn, na což nemáme žádný vliv.

Detailní údaje o používaných cookies (způsob fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) můžete čerpat z našeho nástroje Consent Management („Borlabs Cookie“).

Takto vytvořené informace o vašem používání webových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Google rozmístěné po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de). Velká část serverů se nachází ve Spojených státech amerických, a proto se také vaše údaj ukládají tam. Pro případ předání osobních údajů společnosti Google LLC se sídlem ve Spojených státech amerických přijala společnost Google LLC příslušná opatření (například uzavřela smluvní doložky podle standardu EU), která zásadně zaručují dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v Evropské unii. Bližší informace můžete čerpat z ustanovení Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit využití údajů uložených u společnosti Google ze strany úřadů USA. Spojené státy americké platí v současné době z hlediska ochrany údajů za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Popřípadě vám nenáleží žádné opravné prostředky proti přístupu úřadů.

Jakmile byl vyžádán a udělen příslušný souhlas s umístěním případně ukládáním cookies a aktivací služby, dojde k přístupu na vaše koncové zařízení a následnému zpracování údajů na základě vašeho souhlasu dle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení se čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Prostřednictvím vašeho souhlasu s používáním této služby souhlasíte také s případně realizovaným přenosem údajů na společnost Google ve třetí zemi dle čl. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, a sice zavřením a opětovným otevřením našich webových stránek.

Na tomto místě bychom chtěli upozornit na to, že v důsledku použití služby budou případně dodatečně staženy „Google Fonts“ (druhy písma) a k tomuto účelu bude automaticky vytvořeno spojení se servery společnosti Google. „Google Fonts“ je soubor druhů písma pro komerční a osobní použití. Prostřednictvím „Google Fonts“ jsou poskytovány druhy písma, které spuštěnou službu opticky vylepší. Společnosti Google se přitom předávají následující údaje:

 • IP adresa

 • agregovaná čísla o používání

 • žádost o druh písma

 • URL referreru

 • žádost o CSS

 • User Agent

 • informace o prohlížeči

Tomu nemůžeme z technického hlediska – i přes případné lokální zapojení Google Fonts – zabránit. Jakmile jste tedy souhlasili s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas také výslovně na používání „Google Fonts“.

Další informace o službě CAPTCHA „Google reCAPTCHA“ naleznete zde:

Dále se můžete ohledně této služby obrátit také na kontaktní osobu společnosti Google na https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form .

14. Více služeb

14.1 YouTube videa (v režimu „Privacy Enhanced“)

Na našich internetových stránkách používáme video službu „YouTube“.

Video službu „YouTube“ provozuje společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, případně je-li služba poskytována v Evropské unii, pak společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://www.youtube.de).

Účelem přímého zakomponování „YouTube“ do našich webových stránek je možnost prezentovat vám nekomplikovaným způsobem různá videa. Chceme vám to co možná nejvíce usnadnit, a proto vám nabízíme na příslušném místě našich webových stránek průkazná videa. Naším cílem je celkové zlepšení vašeho komfortu a požitku z návštěvy našich internetových stránek.

Použití má za následek shromažďování vašich následujících údajů:

 • informace o zařízení

 • IP adresa

 • URL referreru

 • zhlédnutá videa

Vzhledem k tomu, že video službu „YouTube“ používáme v režimu rozšířené ochrany soukromí „Privacy Enhanced Mode“, nepoužívají se při tom zásadně žádné cookies. Za určitých okolností, které nemůžeme sami ovlivnit, však společnost Google i přesto cookies používá nebo využívá informací stávajících cookies.

Detailní údaje o používaných cookies (způsob fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) můžete čerpat z našeho nástroje Consent Management („Borlabs Cookie“).

S výhradou vašeho souhlasu se již při spouštění podstránek, do nichž jsou zakomponována videa z „YouTube“, přenášejí tímto vytvořené informace o vašem používání webových stránek na servery společnosti Google, které jsou rozmístěné po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de). Velká část serverů se nachází ve Spojených státech amerických, a proto se také vaše údaj ukládají tam. Pro případ předání osobních údajů společnosti Google LLC se sídlem ve Spojených státech amerických přijala společnost Google LLC příslušná opatření (například uzavřela smluvní doložky podle standardu EU), která zásadně zaručují dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v Evropské unii. Bližší informace můžete čerpat z ustanovení Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit využití údajů uložených u společnosti Google ze strany úřadů USA. Spojené státy americké platí v současné době z hlediska ochrany údajů za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Popřípadě vám nenáleží žádné opravné prostředky proti přístupu úřadů.

K výše uvedenému předávání údajů dochází nezávisle na tom, zda uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, poskytuje Google, nebo zda existuje uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni přes Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému učtu. Pokud si přiřazení s vaším profilem na Googlu nepřejete, musíte se před návštěvou internetových stránek odhlásit. Společnost Google vaše údaje uloží (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily používání a vyhodnotí je. Pokud existuje uživatelský účet, můžete si na těchto odkazech https://safety.google/privacy/privacy-controls/ a https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in provést nastavení soukromí na Googlu.

Jakmile byl vyžádán a udělen příslušný souhlas s umístěním případně ukládáním cookies a aktivací služby, dojde k přístupu na vaše koncové zařízení a následnému zpracování údajů na základě vašeho souhlasu dle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení se čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Prostřednictvím vašeho souhlasu s používáním této služby souhlasíte také s případně realizovaným přenosem údajů na společnost Google ve třetí zemi dle čl. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Souhlas můžete kdykoli s účinem do budoucna odvolat, pokud kliknete na nastavení cookie a odstraníte zatržítko u „YouTube“. Pak se umístí cookie opt-out, které zabrání shromažďování vašich údajů během budoucích návštěv těchto webových stránek.

Na tomto místě bychom chtěli upozornit na to, že v důsledku použití služby budou případně dodatečně staženy „Google Fonts“ (druhy písma) a k tomuto účelu bude automaticky vytvořeno spojení se servery společnosti Google. „Google Fonts“ je soubor druhů písma pro komerční a osobní použití. Prostřednictvím „Google Fonts“ jsou poskytovány druhy písma, které spuštěnou službu opticky vylepší. Společnosti Google se přitom předávají následující údaje:

 • IP adresa

 • agregovaná čísla o používání

 • žádost o druh písma

 • URL referreru

 • žádost o CSS

 • User Agent

 • informace o prohlížeči

Tomu nemůžeme z technického hlediska – i přes případné lokální zapojení Google Fonts – zabránit. Jakmile jste tedy souhlasili s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas výslovně také na používání „Google Fonts“.

Další informace o video službě „YouTube“ naleznete zde:

Dále se můžete ohledně této služby obrátit také na kontaktní osobu společnosti Google na https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

14.2 OXOMI

Na našich internetových stránkách používáme službu pro přístup k údajům „OXOMI“.

Tuto službu „OXOMI“ provozuje společnost scireum GmbH, Eisenbahnstraße 24, 73630 Remshalden, Německo (https://oxomi.com/).

„OXOMI“ nám slouží především k tomu, abychom vám mohli na našich webových stránkách poskytovat digitalizované produktové a marketingové informace (například obrázky výrobků, produktová videa, dlouhé texty, dokumenty atd.). Jste tak schopni vytvořit si o produktech kdykoli aktuální a informovaný obrázek. Díky integraci služby „OXOMI“ už nemusíte také vynakládat pravidelně další čas na vyhledávání produktů na internetu. Pomocí „OXOMI“ může být dále zpřístupněn obsah PDF souboru (Portable Document Format) a zobrazen v prohlížeči. Pro tyto účely není nutná instalace programu na prohlížení souborů (takzvaný PDF Viewer). Díky přímému zakomponování informací výrobce o jeho produktu se snižují i nám náklady na spravování stránek, a tak vám můžeme nabízet produkty nakonec také za pokud možno výhodnou cenu.

Služba „OXOMI“ je při tom prostřednictvím javascriptového kódu integrována přímo do zdrojového textu webových stránek. „OXOMI“ a společnost scireum GmbH neukládají při tom zásadně žádné osobní údaje. Při používání „OXOMI“jsou však ze strany poskytovatele služby shromažďovány údaje prostřednictvím přístupu serveru, které se přenáší a ukládají na servery společnosti scireum GmbH se stanovištěm serverů v Německu. Údaje, které se při tom přenášejí, jsou zejména vaše IP adresa a případně informace o prohlížeči jako váš User Agent.

Služba „OXOMI“ používá případně technicky nezbytné cookies. Cookie zajišťuje funkčnost „OXOMI“ pomocí uložení (anonymní) identity uživatele, čímž umožňuje (trvalý) login. Po odhlášení (logout) se cookie smaže. Pro přístup k vašemu koncovému zařízení není přitom dle § 25 odst. 2 bod 2 TTDSG zapotřebí souhlasu. Následné zpracování údajů je na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu opodstatněné. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem coby provozovatele těchto internetových stránek na tom, abychom vám mohli poskytovat aktuální produktové a marketingové informace (podrobnosti viz výše), převažuje nad vaším zájmem na nezpracování vašich osobních údajů. Pro výsledek této úvahy je rozhodující, že vaše údaje slouží omezenému účelu zpracování a že zásah do vašich údajů vykazuje nepatrnou intenzitu. Dále jsme coby ekonomický aktér povinni prezentovat vám aktuální a relevantní produktové informace, a proto to je nezbytné také ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR), jakož i k dodržování právních povinností (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. c GDPR). Abyste zabránili používání služby :OXOMI“ a s tím spojenému zpracování údajů, máte možnost deaktivovat provádění javascriptového kódu prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo aktivovat ve vašem prohlížeči takzvaný Script Blocker. Chtěli bychom vás však upozornit, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Další informace o službě pro přístup k údajům „OXOMI“ naleznete zde https://scireum.de/scireum/datenschutz/ (prohlášení o ochraně osobních údajů).

Dále se můžete ohledně této služby obrátit také na kontaktní osobu společnosti scireum GmbH na e-mailové adrese „“.

15. Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo telefaxu

15.1 Navázání kontaktu

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím telefaxu, budou vámi sdělené údaje zpracovány. Tyto údaje použijeme k tomu, abychom mohli zpracovat vaši žádost. Zpracování údajů se uskuteční na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Zpracování údajů se však může podle situace opírat také o čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR (splnění předsmluvních nebo smluvních povinností) nebo o čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR (převažující oprávněný zájem na efektivním a účinném zpracování vaší žádosti).

Jakmile bude příslušná konverzace s vámi ukončena a definitivně vyjasněny dotyčné okolnosti, provedeme výmaz údajů vzniklých v této souvislosti. Kogentní zákonná ustanovení, jako například zákonné povinnosti ohledně archivace, zůstanou nedotčena.

Chtěli bychom vás upozornit, že přenos údajů prostřednictvím e-mailu probíhá zásadně nezašifrovaným způsobem. Při tomto způsobu navazování kontaktu nelze proto zaručit (dokonalou) ochranu údajů.

15.2 Předávání údajů poskytovatelům služeb

V souvislosti s provozem, optimalizací našich webových stránek, jakož i našich služeb a realizací zakázky využíváme různých služeb třetích stran. Při tom je nutné předávat jim údaje nezbytné pro splnění úkolů, zejména pro centrální IT služby nebo hosting našich webových stránek, jakož i pro placení a odesílání produktů.

Při předávání vašich údajů dbáme vždy na pokud možno vysokou úroveň zabezpečení. Ujišťujeme vás, že zapojené třetí strany jsme předem pečlivě vybrali a smluvně zavázali. Pokud pro nás pracuje třetí strana z titulu zpracování zakázky (například pro hosting webových stránek), zaručujeme, že byla s námi pověřenou třetí stranou sjednána přiměřená preventivní opatření na ochranu osobních údajů a opatření na jejich zabezpečení.

Osobní údaje nutné pro odesílání objednaného zboží jako jméno, příjmení, adresu, předáváme logistickým společnostem a poskytovatelům balíkových/poštovních služeb jako DHL, DPD, UPS a Hermes, které byli uvedeni při objednávce. To je nezbytné zejména pro splnění smluv, jakož i za účelem našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b a f GDPR).

Kromě toho předáváme údaje uvedené při objednávce případně poskytovatelům platebních služeb nebo financující bance k použití na vlastní odpovědnost za účelem realizace smlouvy.

Při provádění platby neshromažďujeme a neukládáme žádné informace o platebním styku jako čísla kreditních karet nebo bankovní spojení. Tyto údaje oznamujete výlučně přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

16. Prezentace na sociálních sítích (Social Media) a dalších internetových stránkách

Na sociálních sítích spravujeme veřejně přístupné profily.

Na našich internetových stránkách naleznete případně také odkazy na tyto profily. Jedná se však – s výhradou dalších údajů v našem prohlášení o ochraně osobních údajů – o prostý odkaz na externí webové stránky. Na rozdíl od například takzvaných pluginů pro sociální média se v důsledku zakomponování hyperlinku do našich internetových stránek údaje návštěvníků webových stránek ohledně sociálních sítí ještě nezpracovávají. Oproti tomu spuštění a návštěva profilu po aktivaci odkazu spustí četné procesy zpracování údajů.

Profily sociálních médií spravujeme, abychom mohli komunikovat s uživateli a zájemci a prezentovat informace o nás. To nám umožňuje lepší nasměrování našich produktů a služeb na potřeby zájemců. Kromě toho se chceme na tomto virtuálním místě s vámi setkávat a komunikovat tam, kde se již vyznáte a cítíte dobře. Komunikace mezi vámi a námi se tím celkově zlepšuje.

Využíváme k tomu technickou platformu a služby třetích stran. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sociálních sítí sledují – vedle nás – vlastní účely, jsme ve smyslu ochrany osobních údajů považování za společné správce dle čl. 26 GDPR. Chtěli bychom vás upozornit, že naše profily na sociálních médiích a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (například komentování a sdílení). Při návštěvě našich profilů shromažďují poskytovatelé platforem sociálních médií mimo jiné vaši IP adresu, jakož i další informace, které jsou v podobě cookies na vašem koncovém zařízení. Tyto informace se používají k tomu, aby se nám coby provozovateli profilu na sociálních médií poskytly anonymizované statistické informace o interakcích s naším profilem. Statistiky využíváme ke zlepšování vašeho dojmu při návštěvě naší prezentace na sociálních médiích. Nemáme však přístup k údajům o používání, které poskytovatel této sociální sítě shromáždil pro vyhotovení těchto statistik.

Při návštěvě našich profilů jsou vaše údaje na základě společné odpovědnosti shromažďovány, používány a ukládány nejen námi, nýbrž také provozovateli příslušné sociální sítě. K tomu dochází i tehdy, když vy sami žádný profil na příslušné sociální síti nespravujete. Jednotlivé procesy zpracovávání údajů a jejich rozsah se liší podle provozovatele příslušné sociální sítě. Pokud jste přihlášeni ve svém profilu na platformě, lze pravidelně prostřednictvím cookie na vašem koncovém zařízení vysledovat, jak jste se na internetu pohybovali. Prostřednictvím pluginů pro sociální média (například tlačítko To se mi líbí / Like), které jsou zakomponované do webových stránek, mají platformy navíc možnost registrovat vaše návštěvy na těchto webových stránkách a přiřazovat je k vašemu příslušnému profilu. Na základě těchto údajů lze vytvářet uživatelské profily a obsahy střižené vám na míru nebo vám nabízet relevantní reklamní obsahy provozovatelů platforem. Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se odhlásit, případně deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, na vašem koncovém zařízení vymazat existující cookies a znovu spustit váš prohlížeč. Není nám zcela do detailu známo, jakým způsobem používají platformy sociálních médií tyto údaje pro vlastní účely, jak dlouho zůstávají tyto údaje uložené a zda se tyto údaje předávají třetím stranám. Podle našich poznatků budou poskytovatelé platforem pomocí získaných údajů přednostně zlepšovat vlastní reklamní systém dané platformy. Zpracování údajů se může lišit podle toho, zda jste na sociální síti zaregistrováni a přihlášeni nebo zda náš profil navštívíte jako neregistrovaný a/nebo nepřihlášený uživatel. Podrobnosti ohledně shromažďování a ukládání vašich údajů, jakož i způsobu, rozsahu a účelu jejich použití ze strany provozovatele popisují poskytovatelé služeb ve svých vlastních prohlášeních o ochraně osobních údajů (viz níže). Tamtéž naleznete dále také informace o možnostech kontaktování, jakož i možnostech v nastavení pro reklamní oznámení.

Údaje, které byly v této souvislosti o vás shromážděny, budou ze strany platforem zpracovány a při tom případně přeneseny do zemí mimo Evropskou unii, zejména do Spojených států amerických (USA). Níže uvedení poskytovatelé – pokud to nejsou prvotně evropské společnosti – dodržují podle vlastních údajů přiměřenou ochranu osobních údajů. K tomuto účelu jsme se společnostmi uzavřeli standardní doložky o ochraně osobních údajů. Nelze však vyloučit využití údajů uložených u poskytovatelů platforem ze strany úřadů USA. Spojené státy americké platí v současné době z hlediska ochrany údajů za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Popřípadě vám nenáleží žádné opravné prostředky proti přístupu úřadů.

My coby uživatelé profilu na sociálních médiích zpracováváme oproti tomu – vedle anonymizovaného statistického vyhodnocování návštěv profilu (k tomu viz ustanovení již uvedená výše) – pouze údaje plynoucí z vašeho používání naší služby, které nám poskytnete a které vyžadují interakci. Pokud například položíte otázku, kterou můžeme zodpovědět pouze prostřednictvím e-mailu nebo zprávy v systému dané sociální sítě, uložíme vaše informace v souladu s obecnými zásadami našeho zpracovávání osobních údajů, které popisujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Právním základem pro zpracování vašich údajů na platformě sociálních médií je – podle situace a kontextu – čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a, b nebo f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v tom, prezentovat naše produkty a služby způsobem účinným pro účely reklamy, jakož i komunikovat s vámi efektivně a účinně. Procesy zpracovávání osobních údajů prováděné sociálními sítěmi spočívají případně na odlišných právních základech. Tyto vám musí příslušný provozovatel oznámit zvlášť. Přístup k vašemu koncovému zařízení – zejména pomocí používání cookies – se řídí dle § 25 odst. 1 nebo odst. 2 bod 2 TTDSG. Podrobnosti ohledně používaných cookies nebo srovnatelných technologiích můžete čerpat z prohlášení o ochraně osobních údajů nebo směrnice o používání cookies příslušných poskytovatelů sociálních sítí (viz níže). Nejste povinni poskytnout nám své osobní údaje. Může to však být nezbytné pro jednotlivé funkce našich profilů na sociálních sítích (například pro zodpovězení vašeho dotazu). Pokud nám své údaje neposkytnete, nebudete mít tyto funkce k dispozici nebo je budete mít k dispozici pouze v omezené míře.

Pro výkon vašich práv subjektu údajů se můžete obrátit jak na nás tak na poskytovatele platformy sociálních médií. Pokud nebude jedna strana kompetentní odpovědět nebo pokud musí obdržet informace od jiné strany, předáme váš dotaz my nebo poskytovatel příslušnému partnerovi. V případě dotazů ohledně vytvoření profilu a zpracování vašich údajů při používání sociální sítě se prosím obraťte přímo na provozovatele platformy sociálních médií. V případě dotazů ohledně zpracování vaší interakce s námi napište na námi uvedené kontaktní údaje. Mějte prosím na paměti, že i přes společnou odpovědnost nemáme na procesy zpracovávání osobních údajů u provozovatelů sociálních sítí vliv v plném rozsahu.

Další informace o sociálních sítích a o vašich možnostech ohledně ochrany svých údajů naleznete na www.youngdata.de. Youngdata je portál určený pro mládež provozovaný nezávislými německými státními a spolkovými úřady a úřady kantonu Curych pro ochranu osobních údajů.

Dále bychom vám chtěli vysvětlit, které profily u kterých poskytovatelů spravujeme. Pokud chcete navštívit naše profily na sociálních médiích, můžete konkrétní média najít v tiráží našich internetových stránek. Najdete tam také příslušné odkazy na jednotlivé profily na sociálních médiích.

16.1 Facebook

Používáme sociální síť „Facebook“.

„Facebook“ provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (https://www.facebook.com/).

Další informace o sociální síti „Facebook“ naleznete zde:

 • https://www.facebook.com/policies/cookies (směrnice o používání cookies)

 • https://www.facebook.com/privacy/policy (prohlášení o ochraně osobních údajů)

 • https://www.facebook.com/adpreferences/ (možnosti nastavení)

 • https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 (možnosti kontaktování kontaktního partnera pro ochranu osobních údajů)

 • https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 (standardní smluvní doložky EU)

 • https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum (dohoda o společném zpracování)

16.2 Instagram

Používáme sociální síť „Instagram“.

„Instagram“ wird von der Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (https://www.instagram.com/), betrieben.

Další informace o sociální síti „Instagram“ naleznete zde:

16.3 YouTube

Používáme sociální síť „YouTube“.

„YouTube“ provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://www.youtube.com/).

Další informace o sociální síti „YouTube“ naleznete zde:

17. Děti a mladiství

Naše internetové stránky se obrací výlučně na potenciální uchazeče, zákazníky, zájemce, jakož i obchodní partnery a zástupce tisku.

Osoby mladší 16 let by nám neměly bez souhlasu svých zákonných zástupců (zpravidla rodičů nebo oprávněných vychovatelů) předávat žádné údaje. Nepožadujeme žádné údaje od dětí a mladistvých, kteří ještě nezavršili 16. rok věku. Takové údaje neshromažďujeme a ani je nepředáváme třetím stranám.

18. Zabezpečení vašich údajů


Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu se zákonnými předpisy, abychom vaše údaje ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem k nim.

K bezpečnostním opatřením patří zejména zašifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem. Tato webová stránka používá z důvodů bezpečnosti a na ochranu přenosu důvěrných obsahů jako dotazů, které nám coby provozovateli stránek zasíláte, šifrování TLS. Zašifrované spojení poznáte zejména podle toho, že se adresní řádek vašeho prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu visacího zámku. Pokud je šifrování TLS aktivováno, nemůže údaje, které nám předáváte, číst zároveň i třetí strana.

Všichni naši zaměstnanci a osoby podílející se na zpracování údajů, jakož i námi pověřené společnosti poskytující služby jsou povinni dodržovat GDPR, BDSG a ostatní zákony relevantní v souvislosti s ochranou osobních údajů a zacházet s těmito údaji jako s důvěrnými.

Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a průběžně upravována podle technologického vývoje.

 19. Existence automatizovaného individuálního rozhodování

Coby zodpovědná společnost se zříkáme automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování.

20. Práva subjektu údajů

Jestliže zpracováváme vaše údaje, máte rozsáhlá práva coby subjekt údajů. Tato práva můžete vůči nám kdykoli uplatnit. Kontaktní údaje potřebné v této souvislosti naleznete na začátku našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Dále vám chceme vaše práva subjektu údajů podrobně popsat.

20.1 Odvolání souhlasů

Jestliže jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete svůj souhlas dle čl. 7 odst. 3 věta 1 GDPR kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Tyto vývody platí také pro souhlas dle § 25 odst. 1 TTDSG.

20.2 Právo na přístup k osobním údajům


V rámci čl. 15 GDPR můžete kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Můžete se zejména a dotazovat na informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, kategoriích možných příjemců, jakož i plánované době uložení.

20.3 Právo na opravu


V případě nepřesných údajů jste v rámci čl. 16 GDPR oprávněni požadovat opravu nebo doplnění svých údajů, které jsou u nás uloženy.

20.4 Právo na výmaz

V rámci čl. 17 GDPR můžete požadovat výmaz údajů, pokud není uložení údajů již potřebné a neexistuje jiný právní základ pro zpracování. Kromě toho můžete výmaz požadovat, pokud jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování vašich údajů a pokud byly vaše údaje zpracovány protiprávně nebo pokud existuje právní povinnost stanovená v právu Evropské unie nebo členského státu.

20.5 Právo na omezení zpracování

Kromě toho máte v rámci čl. 18 GDPR práva na omezení zpracování,

 • pokud popíráte přesnost údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

 • pokud je zpracování protiprávní, ale vy odmítáte výmaz údajů,

 • pokud účel zpracování pominul, ale údaje jsou nezbytné pro určení právních nároků, nebo

 • pokud jste vznesli námitku dle čl. 21 GDPR a ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi zájmy.

20.6 Právo na přenositelnost údajů


V rámci čl. 20 GDPR máte právo získat údaje, které se vás týkají, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů). Navíc máte za určitých předpokladů právo na to, aby byly vaše údaje předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

20.7 Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů k výše uvedeným účelům (čl. 21 GDPR). To je možné, pokud je námitka namířena proti přímému marketingu nebo pro to existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace. V případě námitky proti přímému marketingu máte obecné právo vznést námitku, které bez uvedení konkrétní situace zrealizujeme.

20.8 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Navíc bychom vás chtěli upozornit, že vám – aniž by byla dotčena jakákoli jiná správní či soudní ochrana – náleží právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů je porušeno GDPR.

Aktuální seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) včetně adresy naleznete zde: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů příslušný pro naši společnost je:

Die Sächsische Datenschutzbeauftragte (Saská pověřenkyně pro ochranu osobních údajů)

paní Dr. Juliane Hundert

Devrientstraße 5

01067 Dresden

Telefon: +49 351 85471-101

Telefax: +49 351 85471-109

E-Mail:

Webové stránky: www.saechsdsb.de

21. Dotazy, podněty, stížnosti adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít dotazy ohledně našich informací o ochraně osobních údajů nebo zpracování vašich údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Rechtsanwaltskanzlei Costard (advokátní kancelář)

Kanzlei für IT-Recht und Datenschutz (kancelář pro IT právo a ochranu osobních údajů)

Rechtsanwalt Thomas P. Costard (advokát)

EUROCOM Businesspark

Lina-Ammon-Straße 9

90471 Nürnberg

Telefon: +49 911 7903034

Telefax: +49 911 7903035

E-Mail:

Webová stránka: www.it-rechtsberater.de

Coby kontaktní osoba vám bude k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

22. Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů, pokud to bude z důvodu technického vývoje nutné. V takových případech upravíme odpovídajícím způsobem také naše informace o ochraně osobních údajů. Věnujte proto prosím pozornost vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Nynější stav je leden 2023.

SCHEDEL Profi Chat